Ahad, 7 Mac 2010

.::BAB 1::.

TA'RIF ULUM AL-QURAN

DARI SEGI BAHASA :

- Qara’a(قرأ) beerti memiliki dan menghimpun .
- Qira’ah beerti menghimpunkan huruf-huruf dan kata-kata dalam satu ungkapan kata yang tersusun.
- Pada asalnya, perkataan al-quran sama dengan qira’ah iaitu kata akar (masdar) daripada qara’a, qiraatan wa qur’anan.

Firman Allah SWT:


17. Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
18. oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu;

Qur’anah() pada ayat di atas beerti qira’ah iaitu bacaan atau membaca. Perkataan tersebut merupakan kata dasar(masdar) atas wazan fi’lan(فعلان (. Dapat disimpulkan di sini bahawa perkatan qara’atun ,qur’an, qira’atun dan qur’anan membawa maksud yang sama.
Maka terjadilah satu identiti khas bagi sebuah kitab dengan nama Al-Quran. Oleh yang demikian, sebutan al-quran tidak terhad kepada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya tetapi mengandungi juga bahagian daripada ayat-ayatnya. Jika anda mendengar ayat al-quran dibaca, boleh dikatakan seseorang itu sedang membaca al-quran.
Sebagaimana firman Allah:


204. dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan Dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat.
Menurut sebahagian ulama, kitab ini diberi nama Al-Quran kerana ianya mencakupi intipati daripada semua ilmu.
Firman Allah SWT:


89. dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat
Dan juga firman Allah:


38.. tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di Dalam Kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan).
Pendapat yang lain pula,sebahagian ulama berpendapat bahawa perkataan Quran itu pada asalnya tidak berhamzah sebagai kata jadian. Mungkin kerana ia dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yang diturunkan kepada rasulullah s.a.w dan bukan kata dasar daripada qaraa. Mungkin juga ia berasal daripada perkataan qaraa asy-syai’ bi asy-syai’ yang bermaksud menghubungkan sesuatu dengan yang lain atau berasal daripada perkataan qaraain (saling berpasangan) kerana ayat-ayat saling berkait. Demikian itu, huruf nun itu adalah asli. Namun begitu, pendapat ini masih diragukan. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar.


DARI SEGI ISTILAH :

Al-Quran memang sukar diberikan definisi yang logic yang menghimpunkan segala jenis, bahagian serta ketentuannya yang khusus mempunyai perbezaan dan propium sehingga Al-Quran itu mempunyai batasan definisi yang benar-benar kuat.
Definisi Al-Quran yang kukuh adalah menghadirkannya dalam fikiran atau realiti. Misalnya, kita menunjukkan Quran sebagai apa yang tertulis dalam mushaf atau dibaca dengan lisan. Demikian itu, dikatakan bahawa “Al-Quran adalah apa yang ada diantara dua buku” atau “Al-Quran itu adalah bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi robbil’alamin…minal jannati wanaas”.
Definisi Al-Quran yang disebut oleh ulama terbahagi kepada empat pecahan:

 Mendekati maknanya dengan membezakan dari yang lain dengan menyebut bahawa Al-Quran adalah kalam atau firman Allah.

 Diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w.

 Membacanya adalah ibadah.

 Disampaikan secara mutawatir.


Bagi definisi kalam, merupakan jenis kelompok yang meliputi segala kalam dengan menggabungkannya kepada Allah (kalamullah) beerti tidak termasuk semua kalam manusia, jin dan malaikat. Dan dengan kata-kata yang diturunkan, maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah bagi milik-NYA.
Firman Allah:



109. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah.

Dan membatasi apa yang diturunkan itu yang kepada nabi Muhammad s.a.w tidak termasuk apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti taurat, injil dan zabur.
Sedangkan pembacaannya merupakan ibadah mengecualikan hadis-hadis ahad dan hadis qudsi, kita berpendapat bahawa yang diturunkan itu adalah merupakan kata-katanya. Maksudnya perintah untuk membacanya di dalam solat dan lainnya sebagai suatu ibadah tetapi tidak bagi hadis ahad dan hadi-hadis qudsi.



.::NAMA-NAMA DAN SIFAT-SIFAT AL-QURAN::.


Allah menamakan Alquran dengan beberapa nama;

1) Alquran


“Alquran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.” (Al-Isra’: 9).

2) Kitab


“Telah kami turunkan kepadamu al-kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.” (Al-Ambiya’: 10).

3) Furqan


“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam.” (Al-Furqan: 1).

4) Zikr


“ Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr (Alquran) dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya.” (Al-Hijr: 9).

5) Tanzil


“Dan, Alquran ini Tanzil (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” (Asy-Syu’ara: 192).

Al-Quran dan al-kitab lebih popular dari nama-nama yang lain. Dalam hal ini Dr. Muhammad Abdullah Daraz berkata, “Ia dinamakan Quran kerana ia ‘dibaca’ dengan lisan, dan dinamakan al-kitab kerana ia ‘ditulis’ dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya.”

Penamaan Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahawa selayaknyalah ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Dengan demikian, apabila di antara salah satunya ada yang melencong, maka yang lain akan meluruskannya. Kita tidak dapat menyandarkan hanya kepada seseorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, yang dinukilkan kepada kita dari generasi ke generasi menurut keadaan sewaktu dibuatnya pertama kali. Dan, kita pun tidak dapat menyandarkan hanya kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir.

Dengan penjagaan yang ganda ini, yang oleh Allah telah ditanamkan ke dalam jiwa umat Muhammad untuk mengikuti langkah Nabi-Nya, maka Quran tetap terjaga dalam benteng yang kukuh.

Hal itu tidak lain untuk mewujudkan janji Allah yang menjamin terpeliharanya Quran, seperti difirmankan-Nya,

“Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr (Alquran) dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya.” (Al-hijr: 9).

Dengan demikian, Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan, dan keterputusan sanad, seperti terjadi pada kitab-kitab terdahulu.

Penjagaan ganda ini di antaranya menjelaskan bahawa kitab-kita samawi lainnya diturunkan hanya dalam waktu itu, sedang Quran diturunkan untuk membetulkan dan menguji kitab-kitab yang sebelumnya. Kerana itu, Quran mencakup hakikat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu dan menambahnya dengan tambahan yang dikehendaki Allah. Quran menjalankan fungsi kitab-kitab sebelumnya, tetapi kitab-kitab itu tidak dapat menempati posisinya. Allah telah menakdirkan untuk menjadikannya sebagai bukti sampai hari kiamat. Dan, apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan mempermudah jalannya ke arah itu. Kerana, Dia Maha bijaksana dan Maha tahu. Inilah alasan yang paling kuat.

Allah telah melukiskan Quran dengan beberapa sifat, di antaranya sebagai berikut.

Nur(Cahaya)


“Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.” (An-Nisa’: 174).


Huda (Petunjuk), Syifa' (Ubat), Rahmah (Rahmat), dan Mau'izzah (Nasihat)

NJNFJ



“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan ubat bagi yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Yunus: 57).

Mubin (yang Menerangkan)

Ÿ

“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.” (Al-Ma’idah: 15).

v Mubarak (yang Diberkati)



“Dan, Alquran ini adalah kitab yang telah kami berkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ….” (Al-An’am: 92)

v Busyra (Khabar Gembira)


“… yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 97).

v ‘Aziz (yang Mulia)

¨

“Mereka yang mengingkari az-zikr (Alquran) ketika Alquran datang kepada mereka, (mereka pasti celaka). Alquran adalah kitab yang mulia.” (Fussilat: 41).

v Majid (yang Dihormati)

ö
“Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Alquran yang dihormati.” (Al-Buruj: 21).

v Basyir (Pembawa Khabar Gembira ) dan Nazir (Pembawa Peringatan)


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa khabar gembira dan yang membawa peringatan.” (Fusilat: 3–4).

Setiap penamaan atau pelukisan itu merupakan salah satu makna dalam Quran

AL-QURAN

i. Kalam Allah yang diturunkan dalam Bahasa Arab sebagai mukjizat melalui

wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril a.s..

ii. Menjadi ibadat kepada pembacanya.

HADIS


i. Dari segi bahasa ضد القديم " " iaitu lawan lama, perkaitannya adalah semua

perkataan yang baru disebut.


ii. Disampaikan oleh manusia melalui pendengaran wahyu ketika sedar ataupun tidur.


iii. Sebagaimana firman Allah S.W.T. :


ومن أصدق الله حديثا

(النساء : 87)

iv. Dari segi istilah pula ialah apa yang disandarkan kepada nabi melalui perkataan,

perbuatan, pengakuan dan sifat.



* Melalui perkataan sebagaimana hadis dibawah ini :

انماالأعمال بالنيات, وانما لكل امرئ مانوى

(رواه بخاري و مسلم)


* Melalui perbuatan pula sebagaimana nabi mengajar sahabat cara solat :

صلوا كما زأيتمونى اصلي

(رواه البخارى)


* Melalui pengakuan ialah kejadian yang berlaku sama ada perkataan, perbuatan semasa nabi ada bersama sahabat atau tidak.


o Para sahabat makan dhab dihadapan nabi S.A.W.


o Sahabat mengkhatamkan al-Quran dengan pengakhirannya surah al-Ikhlas.

فقال : ((سلوه لأى شئ يصنع ذلكم؟)) فسألوه فقال : لأنها صفة الحمن وان احب أن أقرابها.

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ((أخبروه أن الله يحبه))

((رواه البخارى ومسلم


* Melalui sifat ialah nabi S.A.W. sentiasa tersenyum, akhlak yang disenangi, lemah lembut, tidak bercakap kasar, tidak bertempik, tidak mengeji dan tidak mempunyai aib.


HADIS QUDSI

i. Dari segi bahasa ialah suci sebagaimana firman Allah S.W.T. :

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قل إنى أعلم ما لا تعلمون

(البقرة : 30 )

ii. Iaitu kesucian yang menunjukkan keagungan, kebesaran Allah merupakan kalimah untuk tanziyah (penyucian) dan tadhir (pembersihan).


.::PERBEZAAN ANTARA AL-QURAN DENGAN HADIS QUDSI DAN HADIS NABAWI::.

BIL

AL-QURAN

HADIS NABAWI

HADIS QUDSI

1.

Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W. bersama lafaznya.

Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat baginda.

Kalam Allah yang tidak untuk menentang dan pula untuk mukjizat.

2.

Dinisbahkan hanya kepada Allah S.W.T.


Kalam Allah yang disandarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

3.

Secara berperingkat-peringkat, jelas, benar dan shahih.


Banyak keraguan, ada yang shahih, hasan dan dhaif.

4.

Merupakan ibadah kepada pembacanya.


Tidak dikira ibadah ketika membacanya.

.



0 ulasan:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com