Rabu, 20 Januari 2010

.::Rujukan Ulum Quran Dari Kitab Kitab::.

-BAHASA MELAYU-

RUJUKAN PERTAMA : PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH ( 297.122 ASM)

Nama Buku : Ulum Al-Quran

Oleh : Asmawi Haji Ehsan

Penerbit : Pustaka Haji Abdul Majid (2004)

Cetakan : Pertama (1995)
Kedua (2004)

Penyusun : Haji Abdul Majid Bin Haji Jaafar

Pengatur Huruf : Amir Haji Hamzah


Kandungan mengenai buku ini :

Buku ini diterbitkan untuk membantu permasalahan pelajar-pelajar dalam mempelajari Ulumul Quran bagi madah ini. Ia membahaskan tentang ilmu didalam Al-Quran. Antara kandungan yang terdapat didalam buku ini adalah seperti berikut :

BAB 1 : ULUMUL QURAN DAN BIDANG KAJIANNYA.

BAB 2 : AL-QURAN

BAB 3 : PENURUNAN AL-QURAN

BAB 4 : WAHYU ALLAH

BAB 5 : SEBAB TURUN AYAT (ASBABUN NUZUL)

BAB 6 : PENGUMPULAN AL-QURAN

BAB 7 : AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI

BAB 8 : AYAT DAN SURAH SERTA SUSUNANNYA

BAB 9 : TAFSIR DAN TAKWIL

BAB 10 : SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR

BAB 11 : KITAB-KITAB TAFSIR DAN METHODNYARUJUKAN KEDUA : PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH (297.122 AZZ)

Nama Buku : Ulumul Quran

Oleh : Muhammad Abdu Al-Azim Az-Zarqaniy

Penerbit : Pustaka Ikhwan

Cetakan : Pertama 1406 (1986)

Penterjemah : Che Jaffar Che Hamid (B.A. TAFSIR AZHAR)


Kandungan mengenai buku ini :

Buku ini merupakan terjemahan dan saringan dari buku "Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Quran" yang ditulis oleh Ustaz Syeikh Muhammad Abdu Al-Azim Az-Zarqaniy,bekas pensyarah di Fakulti Usuluddin, Universiti Al-Azhar. Buku ini membincangkan secara terperinci tentang penurunan Al-Quran, Wahyu dan peranan Jibril a.s. dalam menyampaikan wahyu, bukti-bukti ilmiah yang boleh dijadikan hujah kepada wujudnya wahyu, sebab-sebab atau latar belakang kepada turunnya satu-satu ayat Al-Quran, ayat-ayat atau surah-surah makkiyyah dan madaniyyah dan juga tentang bagaimana Al-Quran dikumpulkan dan dijaga sehingga ia masih lagi wujud dengan kandungan asalnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. kepada sahabat-sahabatnya.RUJUKAN KETIGA : PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH (297.122 ZUH)


Nama Buku : Pengantar Ulumul Quran

Oleh : Drs. Masjfuk Zuhdi

Penerbit : pt. Bina Ilmu

Cetakan : 21 November 1979Kandungan mengenai buku ini :

Buku "Pengantar Ulumul Quran" ini merupakan rangkaian pelajaran dalam Ilmu Tafsir. Buku ini membincangkan beberapa pendapat Orientalist tentang beberapa masalah mengenai Al-Quran. Contohnya tentang turutan surah-surah dan ayat-ayatnya, surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah, sumpah-sumpah Allah dan makhluk-Nya (bintang, Malaikat, dan sebagainya) yang terdapat pada permulaan beberapa surah, huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan beberapa surah, dan penafsiran-penafsiran beberapa Orientalist mengenai pelajaran lafaz/kalimat/ayat, yang kadang-kadang masih sesuai dengan penafsiran Ulama Tafsir tetapi kadang-kadang ganjil penafsirannya dan sangat menyimpang.


Selasa, 19 Januari 2010

.::Rujukan Ulum Quran Dari Web Link::.

- BAHASA INGGERIS -


~ http://www.islamicity.com/bazar/

~ Ulum-Al-Quran : An introduction to the Sciences of the Quran
*An ideal beginner's handbook for the students of Quranic study
*

~ Ahmad Von Denffer


~ Detailed Description:

The development and disciplines and branches of knowledge which were related to the understanding of the Quran and are considered necessary for this purpose - what we call ulum al-quran - began in the lifetime of the prophet himself, peace and blessings be upon him. Numerous books have since been written on this, in most Muslim languages. However until now there was no book in English on this subject. The author has therefore rendered a great service by compiling the first English book, which fills a very serious and deeply felt gap.

An average English reader who has no access to an Arabic text like al-itqan had nothing to help him in understanding the Quran. This book should now provide valuable assistance to him in his task. It is precise, brief, yet quite comprehensive. It deals with the traditional subjects such as meaning of revelation, history and transmission of the text, ashab al-nuzul, exegesis, etc. as well as issues of more recent origin, like recordings of the Quran, orientalists’ views, translations and others. The concluding chapter has valuable practical advice for reading and studying of the Holy Book of Islam.-BAHASA MELAYU -


~ http://syakiriens.com/

~ Syakirien


~ Pengertian Al-Quran Menurut Istilah :


Pertama :

* Kalam Allah atau percakapan Allah terbahagi kepada Kalam Nafsi dan Kalam Lafzi. Para ulama telah memberikan beberapa takrif :-


Kedua :

*Manakala sebahagian para ulama mutakallimun yang mengitlaqkan Al-Quran kepada Al-Ma'na Al-Hasil Bil-Masdar, memberti al-Quran adalah kalimah-kalimah hukum yang bersifat azali, tersusun yang tidak ada dahulu dan kemudian, sunyi daripada sebutan lafaz dan sebutan hati, yang sama susunannya apabila diterjemahkan di dalam bahasa yang ada sekarang dalam Mushaf.
Para ulama mutakallimun mentakrifkan Al-Quran kepada dua istilah tadi ialah kerana perhatian mereka kepada dua perkara yang berikut:

1. Al-Quran merupakan kalam ilahi teristimewa daripada yang lain.

Ketiga :

*Sebahagian Ulama mentakrifkan Al-Quran ialah ukiran indah antara tepi halaman mushaf dengan menitik beratkan bahawa ukiran itu menunjukkan sifat qadimah, kalimah-kalimah yang tidak kelihatan dan lafaz yang diturunkan.

Keempat :

*Takrif para ulama mutakallimun, usuliyyun, fuqaha' dan para ulama bahasa mengatakan bahawa Al-Quran itu ialah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W daripada awal surah Al-Fatihah hingga ke akhir surah An-Nas yang teristimewa dengan segala ketentuannya.

* Maka mengenai takrif yang terakhir ini para ulama mutakallimun, usuliyyun dan para ulama bahasa bercanggah pendapat. Ada yang mentakrifkan dengan ringkas sahaja dan ada pula yang mentakrifkan dengan panjang lebar dan ada pula yang sederhana.


~http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/uluml-quran

~Muwafiq

~Pengantar 'Ulumul Qur'an :

*Al Qur’an adalah mukjizat islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah subhanahu wa ta’ala menurunkannya kepada nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya Ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat yang mereka terima, mereka langsung menanyakannya kepada rasulullah.~http://ansharjalante.multiply.com/journal/item/64

~Mustofa Sunhaji

~Mabahits Fi ‘Ulumil Qur’an


~ Ta’rif Ulumul Qur’an :


*Ulum jama’ dari ‘ilmu yang berarti pemahaman dan pengetahuan.

Sedangkan yang dimaksud ulumul Qur’an adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur’an yang meliputi asbabun nuzul, pengumpulan Al-Qur’an dan urutan suratnya, pemahaman tentang makkiyah dan madaniyyah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan yang lainnya yang berhubungan dengan Al-Qur’an.

Ilmu ini disebut juga ilmu ushulut tafsir karena mencakup pembahasan yang harus diketahui oleh seorang mufassir untuk menjadi sandaran dalam menafsirkan Al-Qur’an.Template by : kendhin x-template.blogspot.com